Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met de komst van de nieuwe AVG, de nieuwe wet op de privacy, heeft ook Blend Kindercoaching nieuwe privacyregels op de website.
Privacyverklaring voor bezoekers van blendkindercoaching.nl en voor cliënten van de eenmanszaak Blend Kindercoaching.

Blend Kindercoaching, gevestigd in Dongen. Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6896541.

Algemeen
Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Om deze reden houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees deze verklaring goed door, zodat je op de hoogte bent van wat er met je gegevens gebeurd en waarom ik welke gegevens verzamel en voor welk doel ik ze gebruik.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via:  info@blendkindercoaching.nl

Voor de leesbaarheid van dit document maak ik gebruik van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Blend Kindercoaching bedoelt.

Doeleinden & gegevens
1. Wat verzamel ik, wat gebruik ik voor welk doel?

Algemene doelstelling verwerking gegevens
Ik gebruik jouw persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden en om met je te communiceren in het kader van de met jouw overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan verwijder ik de gegevens 6 maanden na ontvangst. Indien er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel in het kader van de door met jouw overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen de gegevens die ik in dat verband nodig en/of nuttig acht. Meer informatie vind je terug in de algemene voorwaarden van Blend Kindercoaching.

2. Intake-formulier
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch, online of face-to-face) stuur ik je een intakeformulier, waarbij ik je vraag om gegevens in te vullen. De naam van je kind, geboortedatum, school, hobby’s, contactgegevens en de gezinssamenstelling staan op dit formulier vermeld. Daarnaast staan er een aantal vragen op m.b.t. de hulpvraag. De gegevens bewaar ik zorgvuldig, tot 6 maanden na het laatste contact. Daarna zal ik ze verwijderen.Alleen de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving van o.a. de belastingdienst bewaar ik voor de daarvoor gestelde termijn. Deze bedraagt 7 jaar.

Gedrag en bezoekgegevens website
Op http://www.blendkindercoaching.nl worden algemene web statistieken bijgehouden door mijn hostingprovider. Ik kan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

Aanbieden van diensten en overige doeleinden.
Ik gebruik jouw NAW-gegevens en/of e-mailadres om contact op te nemen tijdens een traject en om je te informeren over (nieuwe) diensten. Tevens gebruik ik deze gegevens voor het versturen van facturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen. Je telefoonnummer zal ik gebruiken om contact op te nemen tijdens een traject.

Derden
Ik ben, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking heb, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding alsmede van informatie die door jou als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Zie voor meer informatie hierover mijn algemene voorwaarden. Mijn boekhouder heeft inzicht in de persoonsgegevens. Dit, om de boekhouding te verwerken en te controleren. Het betreft alleen de NAW gegevens en factuur- en betaalgegevens. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens aan een derde te verstrekken.

Beveiliging gegevens

Ik zorg voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruik maken van één of meerdere verwerkers, zoals mijn internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Rechten betrokkene
Uw privacy zal worden gerespecteerd en ik zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als je hier gebruik van wilt maken, dan controleer ik uiteraard wel eerst of het verzoek daadwerkelijk van jou komt.

Gebruik van teksten en foto’s
Gebruik van teksten en foto’s op deze website en social media: De teksten die ik gebruik zijn van mijzelf. Indien ik een tekst van een ander gebruik, dan zal ik ALTIJD de bronvermelding erbij vermelden. De foto’s die ik gebruik zijn afkomstig van Shutterstock, van mijzelf en van fotografe Miranda Koevoets van Lightcatch. Er is toestemming van de fotografe en de modellen om de foto’s te gebruiken voor mijn website en social media.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.